1388,05,05 ساعت 02:46


عذرخواهی می کنم بابت اینکه طی ۱۶ روز گذشته اینجا گرد و خاک روزمرگی نشسته بود و محبت و حضور دوستان مرا بیش از پیش شرمنده می‌نمود. اما من خجل که روزمرگی و مشغله‌های زندگی فرصتی برای به روز شدن اینجا نمی‌داد.

Privious Photos