1389,03,07 ساعت 11:29دوره جدید هفته نامه «ندای جوان» از شنبه این هفته  به سردبیری ابراهیم پشتکوهی در بندرعباس منتشر می شود.

تمامی مطالب این نشریه تولیدی است ونویسندگان زیادی در این شماره مطلب نوشته اند.

Privious Photos