1389,06,21 ساعت 10:57تئاتر «تنها سگ اولی می داند چرا پارس می کند، مکبث» به کارگردانی «ابراهیم پشتکوهی»

از 12 شهریورماه در کارگاه نمایش مجموعه «تئاترشهر» تهران درحال اجراست.

این نمایش تا آخر شهریور ماه هر شب ساعت 20:15 به روی صحنه می رود.

عکس هایی از اجرای این تئاتر

Privious Photos