1388,12,01 ساعت 23:42


زمان: پنجشنبه ۶ اسفند۸۸  یک سانس ۹ شب

جمعه: ۷ اسفند ۸۸ دو سانس ۷ و ۹:۳۰ شب

مکان: بندرعباس ، تالار شهید آوینی

Privious Photos